نمایشگر یک مطلب

کارکنان حوزه مرکزی معاونت پژوهشی


اسماعیل عبدالهی
- کارشناس معاون پژوهشی -
تحصیلات : فوق لیسانس

ایمیل : e.abdollahi@basu.ac.ir

تلفن : 38380933


داخلی : 435
سید کوثر صالحی
- کارشناس معاون پژوهشی -
تحصیلات : فوق لیسانس

ایمیل : salehi.rsch@basu.ac.ir

تلفن : 38381601-10


داخلی : 439
علی الیاسی
- کارشناس معاون پژوهشی -
تحصیلات : فوق لیسانس

ایمیل : eali.elyasi@gmail.com

تلفن : 38381601-9


داخلی : 433
شمس الله ثریا جوان
- مسئول دفتر حوزه معاونت پژوهشی -
تحصیلات : فوق دیپلم

ایمیل :

تلفن : 38272072


داخلی : 438
شعبان محمدی
- کارشناس معاون پژوهشی -
تحصیلات : فوق لیسانس

ایمیل : sh.mohamadi@basu.ac.ir

تلفن : 3838122


داخلی : 485
امیر سمواتیان
- کارشناس معاون پژوهشی -
تحصیلات : فوق لیسانس

ایمیل : samavatamir@yahoo.com

تلفن : 38380897


داخلی : 415
رضا محمدی
- مسئول دفتر ارتباط با صنعت -
تحصیلات : لیسانس

ایمیل :

تلفن : 38380897


داخلی : 415