کرسی های نظریه پرداز

اسناد
عنوان توضیح دانلود
فرآیند بر گزاری کرسی ها دانلود (231.6k)
شرح وظایف وآیین نامه های شورای داوری وکمیته ناقدان کرسی ها دانلود (135.1k)
آیین نامه برگزاری کرسی های ترویجی ویژه دانشگاهها دانلود (190.2k)
آیین نامه اهداف، اختیارات و شرح وظایف شورای داوری وکمیته ناقدان کرسی ها دانلود (104.9k)
آیین نامه حمایت از کرس های نظریه پردازی، نقد و مناظره دانلود (411.6k)