مدیر امور پژوهشی 
 
دکتر صادق خزل پور
 
 مرتبه علمی:  استادیار
 
 تحصیلات: دکتری شیمی تجزیه
 
 ایمیل:S.khazalpour@basu.ac.ir
 
  تلفن: 081-38272072