مدیر امور پژوهشی
 
دکتر محمد سیاری 
 
 مرتبه علمی:  دانشیار
 
تحصیلات: دکتری علوم باغبانی
 
ایمیل: m.sayyari@basu.ac.ir
 
تلفن: 31407001-081