مدیر امور پژوهشی 
 
       دکتر مهدی بیات
 
       مرتبه علمی:  دانشیار
 
      تحصیلات: دکتری شیمی معدنی
 
       ایمیل: mbayat@basu.ac.ir 
 
       تلفن: 081-38272072