آیین نامه های کتاب ها

اسناد
عنوان توضیح دانلود
فرم ارزیابی کتاب های ارائه شده به گروه برای چاپ در مرکز نشر دانشگاه (تاییدیه برد) دانلود (42.5k)
شیوه نامه اجرایی انتشار کتابهای علمی-آموزشی در مرکز نشر دانشگاه بوعلی سینا دانلود (42.5k)