معاون مدیر امور پژوهشی

 

دکتر محمد مهدی شهبازی

 

مرتبه علمی : استادیار

 

تحصیلات : دکتری تخصصی برق

 

ایمیل: m.shahbazi@basu.ac.ir

 

تلفن: 31407002-081