نمایشگر یک مطلب

         

معاون مدیر امور پژوهشی

دکتر محمد مهدی شهبازی

مرتبه علمی : استادیار

تحصیلات : دکتری تخصصی برق

ایمیل :

m.shahbazi@basu.ac.ir

تلفن:

 08138380897