رئیس دفتر ارتباط با صنعت
 
       شعبان محمدی
 
      تحصیلات: کارشناسی ارشد
 
       تلفن: 081-38380122
 
       تلفن داخلی: 439
 
       آدرس: همدان - دانشگاه بوعلی سینا - دفتر معاونت پژوهش و فناوری