رئیس دفتر ارتباط با صنعت
 
دکتر محمدمهدی شهبازی
 
تحصیلات: دکتری تخصصی برق
 
تلفن: 31407002-081
 
تلفن داخلی: 7002
 
آدرس: همدان - دانشگاه بوعلی سینا - دفتر معاونت پژوهش و فناوری