آیین نامه های کنفرانس ها

اسناد
عنوان توضیح دانلود
آئین نامه اصلاحی شماره 2 کنفرانسهای خارج از کشور دانلود (55.0k)
اصلاحیه شماره 2 آئین نامه شرکت اعضای هیات علمی دانشگاه در کارگاه های داخل کشور دانلود (137.7k)
ایین نامه اصلاحی شماره 1 شرکت اعضای هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا در گردهمایی های علمی بین المللی خارج از کشور دانلود (258.8k)
ایین نامه اجرایی اصلاحی شماره 1 شرکت اعضاء هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا در همایش ها و جلسات انجمن های علمی و تخصصی داخل کشور دانلود (344.6k)
ایین نامه کارگاه دانلود (62.2k)