رئیس مرکز نشر
 
       محمدجواد یدالهی فر
 
       تلفن: 081-38380689
  
       تلفن داخلی: 297