رئیس آزمایشگاه مرکزی
 
دکتر بابک ژاله
 
مرتبه علمی:  استاد
 
تحصیلات: دکترای فیزیک
 
ایمیل: jaleh@basu.ac.ir
 
تلفن: 081-38381420
 
تلفن داخلی: 546