رئیس آزمایشگاه مرکزی
 
       دکتر حسین ترابزاده خراسانی
 
       مرتبه علمی:  استادیار
 
      تحصیلات: دکتری عمران
 
       ایمیل: torabzadeh@basu.ac.ir
 
       تلفن: 081-38381420
 
       تلفن داخلی: 546