رئیس آزمایشگاه مرکزی
 
   دکتر محمد سیاری
 
       مرتبه علمی:  دانشیار
 
      تحصیلات: دکترای تخصصی علوم و مهندسی باغبانی
 
       ایمیل: sayyari_m@yahoo.com
 
       تلفن: 081-38381420
 
       تلفن داخلی: 546