رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
 
       دکتر حمید زارع ابیانه
 
       مرتبه علمی:  استاد
 
 
       ایمیل: zare@basu.ac.ir 
 
       تلفن: 081-38380662
         
       تلفن داخلی: 381