رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
 
دکتر بهداد شدیدی
 
مرتبه علمی:  استادیار
 
ایمیل: b.shadidi@basu.ac.ir 
 
 تلفن: 31401470-081
         
 تلفن داخلی: 1470