آیین نامه های اعضای هیات علمی

اسناد
عنوان توضیح دانلود
شیوه نامه نهایی ارزیابی فعالیتهای پژوهشی دانلود (452.3k)
شیوه نامه جدید ارزیابی سوابق پژوهشی مصوب مهر ماه 97 شورای دانشگاه دانلود (113.4k)
آئین نامه تعاملات علمی و بین المللی دانشگاه دانلود (13.7k)
آیین نامه Grant دانلود (3,990.3k)
ایین نامه اصلاحی شماره 1 اعتبار ویژه پژوهشی دانلود (494.1k)
فرم شرکت هیات علمی در جلسات و انجمن های علمی دانلود (46.0k)
آیین نامه فرصت مطالعاتی وزارت بعد از اصلاح دانلود (96.1k)
آیین نامه پژوهانه اعضای هییت علمی دانشگاه ها و موسسات اموزش عالی و ژوهشی مصوب دانلود (70.1k)