آیین نامه های اعضای هیات علمی

اسناد
عنوان توضیح دانلود
شیوه نامه جدید ارزیابی سوابق پژوهشی مصوب مهر ماه 97 شورای دانشگاه دانلود (113.4k)
آئین نامه تعاملات علمی و بین المللی دانشگاه دانلود (13.7k)
ایین نامه اصلاحی شماره 1 اعتبار ویژه پژوهشی دانلود (494.1k)
فرم شرکت هیات علمی در جلسات و انجمن های علمی دانلود (46.0k)
آیین نامه فرصت مطالعاتی وزارت بعد از اصلاح دانلود (96.1k)
آیین نامه پژوهانه اعضای هییت علمی دانشگاه ها و موسسات اموزش عالی و ژوهشی مصوب دانلود (70.1k)
شیوه نامه نهایی ارزیابی فعالیتهای پژوهشی دانلود (452.3k)
آیین نامه Grant دانلود (3,990.3k)