شماره تلفن های معاونت

برای تماس از خارج شهر همدان پیش شماره 081 را در ابتدا شماره گیری کنید.
معاونت /حوزه شماره تماس مستقیم داخلی نمابر پست الکترونیکی
معاونت پژوهش و فناوری 38272072-81-98 438 38380628-81-98