5 اسفند روز مهندس بر همه مهندسین تلاشگر مبارک

24 02 2020 23:40
کد خبر : 5017459
تعداد بازدید : 109

شکوفایی تمدن بشر، برآیند ایده های مهندسین تلاشگر است، 5 اسفند روز مهندس بر همه مهندسین تلاشگر مبارک

 

شکوفایی تمدن بشر، برآیند ایده های مهندسین تلاشگر است ، 5 اسفند روز مهندس برهمه مهندسین تلاشگر مبارک