هجدهمین همایش ملی دانشگاه فردوسی مشهد

هجدهمین همایش ملی دانشگاه فردوسی مشهد


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

 

هجدهمین همایش ملی دانشگاه فردوسی مشهد

با عنوان : هویت ایرانی برنامه درسی و آموزش در عصر پسا کرونا

در تاریخ 18 و 19 اسفند ماه 1400 به صورت مجازی

ثبت نامه دوره آموزش

کارگاه های تخصصی هجدهمین همایش سالیانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

برنامه های کارگاه

 


اخبار