مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات
 
       دکتر  محرم منصوری زاده
 
       مرتبه علمی:  دانشیار
 
      تحصیلات: دکتری کامپیوتر
 
       ایمیل: muharram@gmail.com
 
       تلفن: 081-38381346