مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات
 
       دکتر مهدی سخائی نیا
 
       مرتبه علمی:  استادیار
 
      تحصیلات: دکتری کامپیوتر
 
       ایمیل: sakhaei@basu.ac.ir 
 
       تلفن: 081-38381346