فراخوان ملی شناخت و تحلیل گفتمان و رفتار جامعه ایرانی در بحران کرونا

فراخوان ملی شناخت و تحلیل گفتمان و رفتار جامعه ایرانی در بحران کرونا


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

 

ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی به منظور مطالعه و تحلیل اثر شرایط کرونا بر دینامیک رفتار، نگرش و گفتمان جامعه، شناخت بهتر جامعه ایرانی در شرایط بحرانی، فهم بهتر اثر بخشی سیاست ها و روش های اجرا شده در کشور و کمک به طراحی قدم های بعدی برای عبور از این بحران با حداقل تنگنا برای آحاد جامعه، اقدام به برگزاری" فراخوان ملی شناخت و تحلیل گفتمان و رفتار جامعه ایرانی در بحران کرونا " به مدد داده کاوی هوشمند به توان شناختی کرده است.

برای آگاهی از اهداف، دادگان فراهم شده و شرایط به وب سایت ( https://covidchallenge.cogc.ir/) مراجعه نمایند.و پیشنهاد خود را در بازده زمانی 99/2/27 لغایت 99/3/17 از طریق وب سایت فراخوان ثبت نمایند.


اخبار