معرفی سازمان های حمایت کننده از پژوهش و فناوری معتمد صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور

معرفی سازمان های حمایت کننده از پژوهش و فناوری معتمد صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

سایت صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور که آدرس آن در ذیل ذکر شده، سایت چند سازمان را به‌ عنوان سازمان‌ های حمایت کننده از پژوهش و فناوری ذکر نموده که طیف گسترده‌ای از رشته‌های موجود در دانشگاه را می‌توانند تحت پوشش قرار دهند. https://www.insf.org/Peyvand.php#1

سایت صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور که آدرس آن در ذیل ذکر شده، سایت چند سازمان را به‌ عنوان سازمان‌ های حمایت کننده از پژوهش و فناوری ذکر نموده که طیف گسترده‌ای از رشته‌های موجود در دانشگاه را می‌توانند تحت پوشش قرار دهند.
https://www.insf.org/Peyvand.php#1


اخبار