معاون مدیر امور پژوهشی

معاون مدیر امور پژوهشی


         

معاون مدیر امور پژوهشی

دکتر محسن شیخی

مرتبه علمی : استادیار

تحصیلات : دکتری تخصصی مواد

ایمیل :

Sheikhi.mohsen@basu.ac.ir

تلفن:

 08138380897

 


اخبار