آخرین اخبار

    ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی به منظور توسعه هم افزایی پایان نامه ها و رساله های دانشجویی در راستای رسیدن به اهداف مشخص در حوزه های مرتبط با علوم شناختی، سیزدهمین فراخوان...

چهارشنبه، ۷ خرداد ۱۳۹۹

رویداد ها

دستاورد ها

نمایشگر دسته ای مطالب