مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات

مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات


 

 

 مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات
 
       دکتر مهدی سخائی نیا
 
       مرتبه علمی:  استادیار
 
      تحصیلات: دکتری کامپیوتر
 
       ایمیل: sakhaei@basu.ac.ir 
 
       تلفن: 081-38381346
 
   
 
      
 
 
 
 
 
 

اخبار