مدیر امور پژوهشی

مدیر امور پژوهشی


 

 

 مدیر امور پژوهشی 
 
       دکتر مهدی بیات
 
       مرتبه علمی:  دانشیار
 
      تحصیلات: دکتری شیمی معدنی
 
       ایمیل: mbayat@basu.ac.ir 
 
       تلفن: 081-38272072
 
   
 
      
 
 
 
 
 
 

اخبار