مجله علمی پژوهشی بیماری های مشترک انسان و دام

مجله علمی پژوهشی بیماری های مشترک انسان و دام


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دانشگاه تبریز موفق به اخذ مجوز مجله علمی پژوهشی بیماری های مشترک انسان و دام گردیده است.

دانشگاه تبریز موفق به اخذ مجوز مجله علمی پژوهشی بیماری های مشترک انسان و دام گردیده است. 

آدرس اینترنتی پذیرش مقالات: http://jzd.tabrizu.ac.ir


اخبار