رئیس مرکز نشر

رئیس مرکز نشر


 

 

 
 رئیس مرکز نشر
 
       محمدجواد یدالهی فر
 
       تلفن: 081-38380689
  
       تلفن داخلی: 297
 
 
   
 
      
 
 
 
 
 
 

اخبار