آیین نامه اجرایی بند ح تبصره 9 قانون بودجه سال 99 ابلاغیه معاون اول محترم ریاست جمهوری ، ثبت کلیه اولویت های پژوهشی در سال 1399 از طریق سامانه ملی (عرضه و تقاضای فناوری ) ساتع به آدرس http://sate.atf.gov.ir انجام می گیرد.

آیین نامه اجرایی بند ح تبصره 9 قانون بودجه سال 99 ابلاغیه معاون اول محترم ریاست جمهوری ، ثبت کلیه اولویت های پژوهشی در سال 1399 از طریق سامانه ملی (عرضه و تقاضای فناوری ) ساتع به آدرس http://sate.atf.gov.ir انجام می گیرد.


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

 

بر اساس آیین نامه اجرایی بند قانونی مذکور، تمامی فرایندها و اقدامات مربوط به ثبت اولویتهای پژوهشی

مشمولین، اعلام فراخوان، دریافت پیشنهادهها، ثبت قراردادهای مابین شرکتها و نهادهای علمی و پژوهشی،

ثبت گزارشات پیشرفت و تخصیص اعتبارات از طریق سامانه ملی (عرضه و تقاضای فناوری) ساتع

 به آدرس http://sate.atf.gov.ir انجام می گیرد.

پیوست آیین نامه اجرایی بند ح تبصره 9 قانون بودجه سال 99 ابلاغیه معاون اول محترم ریاست جمهوری


اخبار