رئيس مركز نشر

محمد جواد يدالهي فر
تلفن:  38380689
تلفن داخلي:  297
توضیحات:  آئین نامه مرکز نشر دانشگاه

 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 38695-65178   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند